หน้าแรก main home
Main E-mail
ติดต่อ main contacts
Top เกี่ยวกับ (1-7)
Top เกี่ยวกับ (1-6)
Top เกี่ยวกับ (1-5)
Top เกี่ยวกับ (1-4)
Top เกี่ยวกับ (1-3)
Top เกี่ยวกับ (1-2o)
Top เกี่ยวกับ (1-1)
ประวัติความเป็นมา
บริษัทในเครือ/ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจวิสัยทัศน์

        วิสัยทัศน์ของกลุ่มศรีเทพไทย มุ่งสู่การดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ และบุคลากร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

  • ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “คุณธรรมนำธุรกิจ” ที่ยึดมั่นมาตลอด 30 ปี
  • จัดหาสินค้าและบริการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
  • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
| Home | เกี่ยวกับ | สินค้าและบริการ | ข่าวสาร | ลิ้งค์ | สมัครงาน | ติดต่อ | ค้นหา | Site Map |

Copyright © 2009 srithepthai.com All rights reserved Valid XHTML and CSS. Design and develop by DiTC login Email1 login Email2